متن نمونه. baseline
متن نمونه. lenght
متن نمونه. درصد
متن نمونه. sub
متن نمونه. super
متن نمونه. top
متن نمونه. text-top
متن نمونه. text-bottom